جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیدا حقیریان

18 Jan 2016
کد خبر : 6339380
تعداد بازدید : 18

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "شیدا حقیریان "با موضوع" طراحی عرصه های مشارکت ساکنان مناطق فرودست شهری بر پایه اشتراکات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی(محله عباس اباد ساوه)"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "شیدا حقیریان "با موضوع" طراحی عرصه های مشارکت ساکنان مناطق فرودست شهری بر پایه اشتراکات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی(محله عباس اباد ساوه)"

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
            ---          

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:        دکتر اسداله نقدی- دکتر حسن سجادزاده
 

تاریخ دفاع:  94/11/07     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری