جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خدیجه غلامی

10 Jan 2016
کد خبر : 6339412
تعداد بازدید : 59

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "خدیجه غلامی" با موضوع "طبقه بندی سفال ساسانی دشت علامرودشت در لامردفارس(مطالعه موردی قلعه گلرخ)"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "خدیجه غلامی" با موضوع "طبقه بندی سفال ساسانی دشت علامرودشت در لامردفارس(مطالعه موردی قلعه گلرخ)"

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
      دوره تاریخی

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکترعباس مترجم ،  دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  94/10/27     ساعت: 15 تا 17 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری