جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

نوع: Type: معماری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

ارائه دهنده: Provider: مبینا زنگنه

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر مرتضی ملکی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر مهردادکریمی مشاور داور داخلی 2: آقای دکترمحمد مهدی مولایی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/04/20 روز: سه شنبه ساعت 11:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: