جلسه دفاع از پایان نامه دکتری باستان شناسی خانم مریم دولتی با موضوع "گونه شناسی تاریخگذاری و سبک شناسی هنر ی اشیا سرخ دم لری"

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری باستان شناسی خانم مریم دولتی

03 02 2020 00:01
کد خبر : 6336819
تعداد بازدید : 5

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری باستان شناسی خانم مریم دولتی با موضوع

"گونه شناسی تاریخگذاری و سبک شناسی هنر ی اشیا سرخ دم لری"

 

رشته : باستان شناسی

گرایش: دوره تاریخی

استاد راهنما: دکتر کاظم ملازاده

داور داخلی: دکتر عباس مترجم

داوران خارجی :  دکتر اکبر پورفرج- دکتر امیر ساعد موچشی

تاریخ: 16/11/98

ساعت 11

مکان: سالن جلسات دانشکده هنر ومعماری