عضو هیات علمی گروه باستان شناسی

    دکتر عباس مترجم
    تحصیلات:  دکتری تخصصی
    مرتبه علمی:  استادیار باستان شناسی
    ایمیل:  motarjem@basu.ac.ir
    وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/motarjem/
    تلفن:  34229050-081
    آدرس:   همدان- میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری
    توضیحات:  دکتر عباس مترجم از سال 1392 تا سال 1397 ریاست دانشکده هنر و معماری را بعهده داشت.