نقد و بررسی درک زیبایی شناسی هنرهای دیداری در نورواستاتیک

نوع: Type: فلسفه هنر

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: نقد و بررسی درک زیبایی شناسی هنرهای دیداری در نورواستاتیک

ارائه دهنده: Provider: رضا خادمی

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر علی سلمانی آقای دکتر علی اصغر مروت

اساتید مشاور: Advisory Professors: آقای دکتر پوروقار - آقای دکتر داودمیرزایی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/26 روز چهارشنبه ساعت 14:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: