نقش قلعه دختر و قلعه اردشیر در حیات تاریخی شهر کرمان

نوع: Type: باستان شناسی

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: نقش قلعه دختر و قلعه اردشیر در حیات تاریخی شهر کرمان

ارائه دهنده: Provider: سرکار خانم ساره طهماسبی زاده

اساتید راهنما: Supervisors: خانم دکتر مریم محمدی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: جناب آقای دکتر محمد ابراهیم زارعی - جناب آقای دکتر کریم حاجی زاده - جناب آقای دکتر محمد مرتضایی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/04 ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: