حامد عباسی
مدیر گروه طراحی شهری

رشته تحصیلی: طراحی شهری
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه:  h.abbasi@basu.ac.ir

صفحه شخصی