جلسه دفاعیه رساله دکتر خانم "معصومه طاهری دهکردی"

02 May 2017
کد خبر : 6338448
تعداد بازدید : 128

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم "معصومه طاهری دهکردی" با موضوع "بررسی باستان شناختی استقرار های عصر آهن III غرب و شمال غربی اصفهان"

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "معصومه طاهری دهکردی" با موضوع "بررسی باستان شناختی استقرار های عصر آهن III غرب و شمال غربی اصفهان"

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوره تاریخی

استاد راهنما:     دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:    ----

داوران داخلی:        دکتر عباس مترجم

ناظر : دکتر هژبری نوبری -دکتر خطیب شهیدی

تاریخ دفاع:  96/02/20      ساعت: 8

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری