جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339221
تعداد بازدید : 98

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی" با موضوع "معنا شناسی برج ها در منظر شهری"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی" با موضوع "معنا شناسی برج ها در منظر شهری"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر مهرداد کریمی مشاور
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر سعید علی تاجر

تاریخ دفاع:  94/11/20     ساعت:10تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری