سازمان دانشکده

دکتر مهرداد کریمی مشاور
معاون تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: معماری
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: mkmoshaver@basu.ac.ir

صفحه شخصی