جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم آبدار

25 Sep 2015
کد خبر : 6339507
تعداد بازدید : 87

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مریم آبدار با عنوان :"چگونگی هم پیوندی و انسجام سازمان فضایی موثر مابین طرح های اجرا شده و بهسازی و بافت قدیم شهرها(نمونه موردی: خ طبرسی در بافت قدیم شهر آمل)""

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مریم آبداربا عنوان :"چگونگی هم پیوندی و انسجام سازمان فضایی موثر مابین طرح های اجرا شده و بهسازی و بافت قدیم شهرها(نمونه موردی: خ طبرسی در بافت قدیم شهر آمل)""

رشته : طراحی شهری

گرایش :     ----

استاد راهنما:  دکتر محمد سعید ایزدی

استاد مشاور: دکتر دکتر مهرداد کریمی مشاور

داوران: دکتر اسدا... نقدی، دکتر حسن سجادزاده

تاریخ دفاع: 94/07/08   ساعت 14 - 16 صبح 

مکان: سالن جلسات دانشکده هنر و معماری