جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی معماری

24 Nov 2018
کد خبر : 6339719
تعداد بازدید : 70

جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری رشته مهندسی معماری

جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری رشته مهندسی معماری با موضوع "تاثیرپذیری معماری دوره ایلخانی از فرهنگ و زندگی قوم مغول با رویکرد تاریخی اجتماعی (مطالعه موردی، شهر تبریز)"

 

 

رشته:       مهندسی معماری

گرایش:     ---

استاد راهنما:     دکتر منصور یگانه

استاد مشاور:    ---

داوران داخلی:    دکتر محمدابراهیم زارعی

داوران خارجی : دکتر سید بهشید حسینی- دکتر مهدی کشاورز افشار

تاریخ دفاع:  97/08/29     ساعت: 14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری