علی بیننده
مدیر گروه باستانشناسی

رشته تحصیلی: باستان شناسی
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: a.binandeh@basu.ac.ir

صفحه شخصی