محمدمهدی مولایی
مدیر گروه طراحی صنعتی

رشته تحصیلی: معماری
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: smm@basu.ac.ir

صفحه شخصی