دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 230 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با برنامه ریزی کالبدی 2813071 2 کارشناسی معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
آشنایی با مرمت ابنیه 2813073 3 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
آشنایی با معماری اسلامی 2813052 4 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 lesson-section-code5 طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
انسان طبیعت معماری 2813034 2 کارشناسی معماری 01 محمد پیله ور هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30)
باستانشناسی ایران در هزاره اول ق م 2812042 2 کارشناسی باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول 2812107 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی پیش از تاریخ ایران 2812039 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد 2812095 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی مصرباستان 2812052 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی و هنر اسلامی ایران 1 2812046 2 کارشناسی باستان شناسی 01 مریم محمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی و هنر اسلامی ایران 3 2812048 2 کارشناسی باستان شناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی و هنر سرزمینهای اسلامی 2812058 4 کارشناسی باستان شناسی 01 مریم محمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
بیان معماری 1 2813216 2 کارشناسی معماری 01 نسترن بهاری پور هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 230 نتیجه
از 12