دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 338 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی تولیدات صنعتی 2817026 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00)
ارزیابی تولیدات صنعتی 2817026 3 کارشناسی طراحی صنعتی 02 زهرا مریخ پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00)
ارزیابی محیط مصنوع 2813132 3 دکتری معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
آشنایی با معماری جهان 2813050 2 کارشناسی معماری 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (18:00 - 20:00)
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 کارشناسی معماری 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
انسان طبیعت معماری 2813034 2 کارشناسی معماری 01 محمد پیله ور هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/14 (09:00 - 11:00)
بیان معماری 2 2813217 2 کارشناسی معماری 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
بیان معماری 2 2813217 2 کارشناسی معماری 02 صاحب محمدیان منصور هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
برداشت از بناهای تاریخی 2813051 3 کارشناسی معماری 02 نسترن بهاری پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00)
برداشت از بناهای تاریخی 2813051 3 کارشناسی معماری 01 نسترن بهاری پور هرهفته دو شنبه (13:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00)
پروژه طراحی صنعتی 4 (طرحهای سریع) 2817042 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00)
پروژه طراحی صنعتی 4 (طرحهای سریع) 2817042 3 کارشناسی طراحی صنعتی 02 علی نجفی زیارانی هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00)
پروژه طراحی صنعتی 7(مبلمان ) 2817045 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00)
پروژه طراحی صنعتی 7(مبلمان ) 2817045 2 کارشناسی طراحی صنعتی 02 زهرا مریخ پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00)
تاریخ شهر و شهر سازی در ایران 2816008 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 ابراهیم مولوی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/29 (09:00 - 11:00)
تاریخ هنر جهان 2815029 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
تحلیل فضاهای شهری 2813072 3 کارشناسی معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00)
تحلیل فضاهای شهری 2813072 3 کارشناسی معماری 02 مهرداد کریمی مشاور هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00)
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 دکتری طراحی شهری 01 محمدسعید ایزدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/25 (11:00 - 13:00)
جامعه شناسی صنعتی 2817032 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 338 نتیجه
از 17