سمینارها و پایان نامه ها

تاریخ دفاع: 1401/12/16 روز: سه شنبه ساعت 11:00

باستان شناسی دکتری بهروز خان محمدی

1401/12/15 روز: دوشنبه ساعت 11

باستان شناسی دکتری مصطفی رضایی

1401/12/01 روز: دو شنبه ساعت 14:00

معماری کارشناسی ارشد آیدا لباسی

30 /1401/11 روز: یکشنبه ساعت 11

باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران کارشناسی ارشد فاطمه محمدی

30 /1401/11 روز: یکشنبه ساعت 10

باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران کارشناسی ارشد سارا محمدپور

1401/12/03 روز:چهارشنبه ساعت 11:00

طراحی شهری کارشناسی ارشد سعید یکتا

1401/10/20 ساعت 14:00

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری دیجیتال رضا جوکار

1401/09/30

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی کارشناسی ارشد خانم عاطفه عسگری الهام

1401/09/30

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی کارشناسی ارشد خانم محدثه پورالعجل

نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5