تحصیلات تکمیلی

سمینارها و پایان نامه ها

1402/07/26 روز: چهارشنبه ساعت 11

معماری کارشناسی ارشد میلاد جاوید

1402/07/25 روز: سه شنبه ساعت 12:00

معماری کارشناسی ارشد محمد سجادیاری

1402/07/26 روز چهارشنبه ساعت 14:00

فلسفه هنر کارشناسی ارشد رضا خادمی

1402/07/04 ساعت 11

باستان شناسی دکتری سرکار خانم ساره طهماسبی زاده

1402/04/20 روز: سه شنبه ساعت 11:00

معماری کارشناسی ارشد مبینا زنگنه

1402/04/19 روز: دو شنبه ساعت 11:00

معماری کارشناسی ارشد امیر بلدیه

1402/04/19 روز: دو شنبه ساعت 13:00

معماری کارشناسی ارشد اسرا ناصری

1402/04/19 روز: دو شنبه ساعت 11:00

معماری کارشناسی ارشد صفا اژدری

1402/04/21 روز چهارشنبه ساعت 11

معماری دکتری مهسا صمدپور شهرک

تاریخ دفاع: 1401/12/16 روز: سه شنبه ساعت 11:00

باستان شناسی دکتری بهروز خان محمدی

1401/12/15 روز: دوشنبه ساعت 11

باستان شناسی دکتری مصطفی رضایی

1401/12/01 روز: دو شنبه ساعت 14:00

معماری کارشناسی ارشد آیدا لباسی

1401/12/03 روز:چهارشنبه ساعت 11:00

طراحی شهری کارشناسی ارشد سعید یکتا

30 /1401/11 روز: یکشنبه ساعت 10

باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران کارشناسی ارشد سارا محمدپور

30 /1401/11 روز: یکشنبه ساعت 11

باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران کارشناسی ارشد فاطمه محمدی

1401/10/20 ساعت 14:00

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری دیجیتال رضا جوکار

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۹۶ نتیجه