دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,447 نتیجه
از 73
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 2814192 3 کارشناسی گرافیک 01 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 2814192 3 کارشناسی گرافیک 02 بشیر پوروقار هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
ارزیابی محصولات صنعتی 2817089 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمد سلیمیان ریزی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1403/04/03 (10:00 - 12:00)
استانشناسی جوامع شکارورز-گردآورندة ایران 2812255 2 کارشناسی ارشد 01 عباس مترجم هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
آشنایی با پیش از تاریخ میان رودان، درة سند و شمال آفریقا 2812257 2 کارشناسی ارشد 01 علی بیننده هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/04 (10:00 - 12:00)
آشنایی با مدیریت طراحی 2817106 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمد سلیمیان ریزی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1403/03/30 (08:00 - 10:00)
آشنایی با هنر در تاریخ 2 2815094 2 کارشناسی 01 علی اصغر مروت هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/03 (10:00 - 12:00)
آشنائی با هنر در تاریخ 2 2814039 2 کارشناسی گرافیک 01 علی اصغر مروت هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/03 (10:00 - 12:00)
اصول مرمت و حفاظت 2813224 3 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
اقتصاد و بازاریابی محصولات صنعتی 2817074 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1403/04/10 (16:00 - 18:00)
انسان، طبیعت، طراحی 2815137 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1403/03/30 (10:00 - 12:00)
انسان و محیط 2813240 2 کارشناسی ارشد معماری 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
باستانشناسی ایران در آغاز دوران شهرنشینی 2812256 2 کارشناسی ارشد 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز 2812232 2 کارشناسی 01 علی بیننده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/09 (10:00 - 12:00)
باستانشناسی پیش ار تاریخ بین النهرین 2812050 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی پیش ازتاریخ جهان 2812204 2 کارشناسی 01 عباس مترجم هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/11 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی جهان اسلام 2812237 2 کارشناسی 01 مریم محمدی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/04 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی حوزه های فرهنگی ایران در هزاره دوم پیش از میلاد 2812270 2 دکتری 01 علی بیننده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/04 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی حوزه های فرهنگی ایران در هزاره سوم پیش از میلاد 2812269 2 دکتری 01 علی بیننده هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوران اسلامی 2 2812213 2 کارشناسی 01 مریم محمدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/04 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,447 نتیجه
از 73