درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده هنر و معماری از سال 1381 تاکنون

دکتر یعقوب محمدی فر
موسس و رئیس دانشکده
تحصیلات: دکتری تخصصی- استاد باستان شناسی دوره تاریخی
​​​​​​​رایانامه:mohamadifar@basu.ac.ir​​​​​​​
مدت خدمت: 1392-1381
دکتر عباس مترجم
دومین رئیس دانشکده
تحصیلات: دکتری تخصصی- استادیار باستان شناسی
​​​​​​​رایانامه: ​​​​​​​motarjem@basu.ac.ir​​​​​​​
مدت خدمت:1397-1392
دکتر بشیر پور وقار
سومین رئیس دانشکده
تحصیلات: استادیار گرافیک
​​​​​​​رایانامه: ​​​​​​bashirpourvaghar@basu.ac.ir​​​​​​​مدت خدمت:1397-1392
دکتر سعید علی تاجر
]چهارمین رئیس دانشکده
تحصیلات: دانشیار معماری
رایانامه: alitajer@basu.ac.ir
​​​​​​​مدت خدمت: ادامه دارد- 1397