ریاست دانشکده

بشیر پوروقار

بشیر پوروقار 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: