ریاست دانشکده

سعید علی تاجر

سعید علی تاجر 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: