درباره دانشکده

سعید علی تاجر
رئیس دانشکده هنر و معماری

رشته تحصیلی: معماری
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: alitajer@basu.ac.ir

صفحه  شخصی