اساتید دانشکده

محمدرضا عراقچیان

محمدرضا عراقچیان

محمدرضا عراقچیان   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تنظیم شرایط محیطی 2813055 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ساختمان 2 و گزارش کارگاه 2813065 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سیستمهای ساختمانی پیشرفته 2813254 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طرح معماری ارشد(1) 2813237 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روشهای پیشرفته ساخت 2813117 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/24 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
ساختمان 1 2813064 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی فنی 2813076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مصالح ساختمان 2813204 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
تنظیم شرایط محیطی 2813055 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ساختمان 2 و گزارش کارگاه 2813065 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طرح معماری 1 2813112 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 19:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای پیشرفته ساخت 2813117 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ساختمان 1 2813064 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی فنی 2813076 3 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی فنی 2813076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مصالح ساختمانی 2813063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1