اساتید دانشکده

مجید حیدری دلگرم

change-logo

مجید حیدری دلگرم   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح معماری 1 2813068 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 20:00) 1399/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری2 2813220 5 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 14:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
آشنایی با مرمت ابنیه 2813073 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با معماری اسلامی 2813052 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در معماری 2813048 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در معماری 2813048 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
برداشت از بناهای تاریخی 2813051 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 20:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح معماری 1 2813068 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1