اساتید دانشکده

محمد پیله ور

محمد پیله ور

محمد پیله ور   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انسان طبیعت معماری 2813034 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/14 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
روستا 2 2813067 3 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 5 2813075 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 15:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
انسان طبیعت معماری 2813034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روستا 1 2813066 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روستا 2 2813067 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روستا 2 2813067 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طرح معماری 5 2813075 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1