اساتید دانشکده

محمدابراهیم زارعی

محمدابراهیم زارعی

محمدابراهیم زارعی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه نقوش انتزاعی سفالینه های قرون سوم و چهارم هجری در ناحیه شمال شرقی ایران دکتری دانلود 1395/04/13
فرهاد امینی بررسی خاستگاه سفال دو آتشی (زرین فام ) ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
فاطمه باباعلی پور گونه شناسی و تحلیل معماری بناهای خاندان قراگوزلو در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
نغمه بهبودی بررسی و تحلیل سکونتگاه های قلعه ای خاندان محلی منطقه سیستان ایران، در دوره ی قاجار دکتری دانلود 1396/11/17
فاطمه تیموری پژوهشی در شکل گیری و تکوین مجموعه های مذهبی در دوره ی ایلخانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
یداله حیدری باباکمال تغییر و تحولات بافت تاریخی شهر کرمانشاه در دوره قاجار براساس متون تاریخی و مطالعات باستانشناسی دکتری دانلود 1396/06/26
زهره سلطانمرادی بررسی معماری آب، ساختار آب رسانی و شیوه های مدیریت آب در اصفهان دوره صفوی دکتری دانلود 1397/07/04
فرزانه کریمی حسن ابادی شکل گیری و روند توسعه بافت شهر رفسنجان از آغاز تا پایان دوره قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
محسن کزازی بررسی قلعه های اربابی (روستایی) دوره قاجار جنوب استان همدان(تویسرکان، ملایر و نهاوند) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
سید فضل اله میردهقان اشکذری معماری مسکونی یزد در دوره آل مظفر (ایلخانی)، نمونه موردی: خانه های روستای خَویدَک دکتری دانلود 1396/04/07
محمدرضا نادری بررسی موقوفات تاریخی همدان و تاثیرگذاری در روند شکل گیری بناهای شهر از دوران صفوی تا پایان دوره قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
ناهید نیک فرجام مطالعه بافت و بناهای شهر بابک در دوره قاجار کارشناسی ارشد 1393/11/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با معماری جهان 2813050 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
بررسی کلی باستان شناسی دوره اسلامی مکتب ایران 2 2812140 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
جغرافیای تاریخی فرهنگی سرزمینهای اسلامی 2812141 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
شناخت وبررسی تمدن وفرهنگهای شرق ایران 2812115 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
شناخت وبررسی فرهنگ وهنردوران اسلامی 2812113 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 5 نتیجه