اساتید دانشکده

عباس مترجم

عباس مترجم

عباس مترجم   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستانشناسی پیش از تاریخ ایران 2812039 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش کاوش وبررسی آثار باستانی 2812091 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2812067 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شناخت تکنیک وهنر سفالگری پیش از ایران 2812094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
باستانشناسی پیش ار تاریخ بین النهرین 2812050 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بررسی آثار باستانی 2812187 3 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/21 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1397
تکنیک و هنر سفالگری در دوره اسلامی 2812065 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حفظ آثار باستانی 1 2812036 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده ها 2812092 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران درآغاز شهرنشینی 2812093 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی فنی 2812189 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1