اساتید دانشکده

زهرا مریخ پور

change-logo

زهرا مریخ پور   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی تولیدات صنعتی 2817026 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
ارزیابی تولیدات صنعتی 2817026 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
پروژه طراحی صنعتی 7(مبلمان ) 2817045 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
پروژه طراحی صنعتی 7(مبلمان ) 2817045 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مبانی طراحی صنعتی (1) 2817082 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/21 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
پروژه طراحی صنعتی 1(روند طراحی ) 2817039 4 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
پروژه طراحی صنعتی 8 (بیونیک) 2817046 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مواد و روش های ساخت(1): چوب 2817071 2 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مواد و روش های ساخت(1): چوب 2817071 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ارزیابی تولیدات صنعتی 2817026 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پروژه طراحی صنعتی 4 (طرحهای سریع) 2817042 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/11 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
مبانی طراحی صنعتی 2 2817038 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1