تبیین اصول ساماندهی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا

تبیین اصول ساماندهی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا


تبیین اصول ساماندهی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا

نوع: Type: طراحی شهری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تبیین اصول ساماندهی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا

ارائه دهنده: Provider: سعید یکتا

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر ایزدی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر حسن سجادزاده داور داخلی 2:آقای دکترکریمی مشاور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/12/03 روز:چهارشنبه ساعت 11:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: