تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی فاکس پست الکترونیکی
دفتر ریاست 34220940 34227852
امور عمومی 34227015
آموزش 34210622
تلفنخانه 34229050 - 34227092 - 34225166 - 34226062 - 34210111