تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی فاکس پست الکترونیکی
دفتر ریاست 34220940 34227852
معاونت آموزشی 34221358
امور عمومی 34227015
آموزش 34210622
تلفنخانه 34226063 - 34210650
گروه معماری 34235974
گروه باستان شناسی 34210772
گروه شهرسازی 34235974
گروه طراحی صنعتی 34235974
گروه هنرهای تجسمی 34210622
تحصیلات تکمیلی 34210772
مرکز مصالح و تکنولوژی 34210706
کارپردازی و خدمات 34210414