جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری با موضوع نظام تعلیم وتربیت جامع نگر در آموزش دانشگاهی طراحی رشته : معماری گرایش : - استاد راهنما : آقای دکتر سعید علی تاجر استاد مشاور : - داور داخلی : آقای دکتر مهرداد کریمی مشاور ناظر : آقای دکتر حسن سجاد زاده تاریخ وساعت دفاع : 98/10/14 ساعت : 9