جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری با موضوع نظام تعلیم وتربیت جامع نگر در آموزش دانشگاهی طراحی 

رشته :  معماری

گرایش :   -

دانشجو : علی روان

استاد راهنما : آقای دکتر سعید علی تاجر

استاد مشاور :  -

داور داخلی : آقای دکتر مهرداد کریمی مشاور

ناظر : آقای دکتر حسن سجاد زاده

تاریخ وساعت دفاع  : 98/10/14       ساعت  : 9