Professors of the Faculty

  (FA Page)

Associate Professor 
Email: 
Website: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
ارزیابی دیدهای شهری و تاثیرات بصری آن ها بر شهروندان، مطالعه موردی: شهر سنندج Ph.D 1398/03/27
تاثیر فضاهای باز در مهد کودک ها بر احساس تعلق خاطر کودکان به مهد کودک (نمونه موردی دو مهد کودک درشهر تهران و تویسرکان) M.S 1394/10/27
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/05 11:18:13 ب.ظ M.S 1393/11/14
ژن-گونه ها در مسکن سنتی ایران-نمونه موردی:(کاشان) Ph.D 1398/06/31
رابطه بین ترکیب شکلی فضای مابین(پوشیده/نیمه باز) و تعاملات اجتماعی در مسکن سنتی کاشان بر مبنای نگرش نحو فضا M.S Download 1396/12/05
نحوه عملکرد بار حرارتی آتریوم ها در فضاهای آموزشی(نمونه موردی:دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا) M.S 1397/11/15
بررسی عوامل تاثیرگذار طراحی داخلی بر ایجاد انگیزه و سطح عملکرد کارکنان اداره ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا M.S 1394/11/20
تبلور نور و رنگ در خانه های سنتی با توجه به جنبه های روان شناختی ( خانه های کاشان) M.S Download 1396/11/29
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/05 11:21:56 ب.ظ M.S 1393/11/15
رابطه بین پیکربندی فضا و تعاملات اجتماعی موثر بر یادگیری دانش آموزان در مدارس بر مبنای نگرش نحو فضا M.S Download 1396/12/05
نظام تعلیم وتربیت جامع نگر در آموزش دانشگاهی طراحی Ph.D 1398/10/14
نقش قابلیت های محیط ساخته شده بر ایجاد کیفیت بخشی به تعاملات اجتماعی دانشجویان در فضاهای جمعی مدارس معماری M.S 1392/12/12
بررسی تاثیر درس هندسه کاربردی بر توانایی تجسم فضایی دانشجویان رشته معماری M.S 1394/11/19
بررسی نقش عنصر سیزان در تعامل با اقلیم سرد در خانه های سنتی همدان( با بهره گیری از نرم افزارهای انرژی) M.S 1397/11/23
تاثیر نما در ساختمان های بلند مرتبه بر ایجاد احساس دلبستگی به مکان برای ساکنان M.S 1395/07/03
اجتماع پذیری در سکونتگاههای غیر رسمی با تکیه بر عامل های کالبدی تاثیر گذار(نمونه موردی محله های حصار و دیزج همدان) M.S 1394/06/16
بازخوانی الگوها و تکنیکهای همساز با اقلیم در معماری بومی و بهره گیری از آنها در طراحی های نوین، با استفاده از الگوهای معماری مسکن بومی همدان M.S 1392/12/14
بازخوانی هویت معماری مساجد ایرانی از طریق تطبیق آرائ نظریه پردازان با روش نحو فضا(Space Syntax) M.S 1394/06/16
نقش طراحی داخلی لابی اصلی مراکز درمانی در میزان رضایتمندی مراجعین M.S 1398/06/31
میزان اثر گذاری مولفه های کالبدی فضایی بر تقویت حس مکان در مسکن معاصر، نمونه موردی مجتمع مسکونی سعیدیه و مجتمع مسکونی بلوار آیت الله کاشانی- همدان M.S 1395/11/18
مفهوم هندسه و ارتباط آن در ایجاد حس حضور در مساجد M.S 1396/07/12
تطور معنایی مفهوم زیبایی در اندیشه عرفانی M.S 1394/11/27
ارتقا سطح کیفیت فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد قلمروپایی M.S 1394/07/14
بررسی راهکارهای بهسازی ساختمان های موجود با هدف کاهش مصرف انرژی M.S 1397/11/16
تاثیر مولفه های محیط کالبدی فضای آموزشی بر رشد شخصیت و اعتماد به نفس کودکان، نمونه موردی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان M.S 1392/12/13
چگونگی ارتباط درون وبیرون در فضاهای درمانی بیماران سرطانی جهت افزایش آسایش روحی و روانی بیمار M.S 1392/12/12
تاثیر فضای باز دانشگاه بر ارتقائ اجتماع پذیری. نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان M.S 1394/11/26
توقف در خالی میان پرها: بررسی رابطه ی طراحی فضاهای باز جمعی در مجتمع های مسکونی و میزان رضایتمندی ساکنین با رویکرد حس مکان( نمونهای موردی: مجتمع مسکونی سعیدیه همدان، شهرک اکباتان تهران، مجتمع مسکونی دانشگاه صنعتی شریف) M.S 1397/11/15
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/05 11:12:32 ب.ظ M.S 1394/11/13
احیای کاربردی هندسه کاربندی از طریق انطباق با ساختار قیچی سان M.S 1398/11/19
سنجش کارکرد آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس تاسیسات مکانیکی مقطع کارشناسی رشته معماری Ph.D 1398/11/14
Showing 14 results.
of 1
Name
Showing 14 results.
of 1