دروس ارائه شده

نمایش 1,141 - 1,160 از 1,163 نتیجه
از 59
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارگاه طراحی شهری 2 2816018 3 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
مباحث حفاظت تاریخی و تجدید حیات شهری 2816041 3 دکتری طراحی شهری 01 محمدسعید ایزدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 2816023 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 ابراهیم مولوی هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 محمدسعید ایزدی هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
مبانی طراحی صنعتی 2 2817038 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
مبانی گرافیک (2) 2814045 3 کارشناسی گرافیک 01 حمید رضا چتربحر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00)
مبانی گرافیک (2) 2814045 3 کارشناسی گرافیک 02 حمید رضا چتربحر هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00)
مصالح ساختمانی 2813063 2 کارشناسی معماری 01 محمدرضا عراقچیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
مقدمات طراحی معماری 1 2813035 5 کارشناسی معماری 02 صاحب محمدیان منصور هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00)
مقدمات طراحی معماری 1 2813035 5 کارشناسی معماری 03 مرتضی ملکی هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 20:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00)
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 کارشناسی 01 حمید رضا چتربحر هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 کارشناسی 01 غلامرضا شاملو هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 کارشناسی 02 غلامرضا شاملو هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00)
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 کارشناسی 01 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00)
نقد وتطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب 2815079 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 کارشناسی معماری 01 نسترن بهاری پور هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 کارشناسی معماری 03 صاحب محمدیان منصور هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 کارشناسی معماری 02 نسترن بهاری پور هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
نمایش 1,141 - 1,160 از 1,163 نتیجه
از 59