کارگاه بیان معماری


گروه آموزشی: شهرسازی
نام آزمایشگاه: کارگاه بیان معماری
نام سرپرست: دکتر مهشید صحّی زاده
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

هدف این درس کمک به دانشجویان در یافتن نگاه نافذ به محیط ، تقویت درک آنان نسبت به فضای طبیعی و مصنوع و نیز توانا
نمودن آنان در بهکارگیری فنون و ابزار مختلفِ ارائه و بیان است. برای این منظور مفاهیم پایه در مباحث زیر طی جلسات کارگاه و
تمرینات هفتگی آموزش داده شده است:
)1طراحی با دست آزاد از فضاهای طبیعی در محیط های شهری و روستایی
)2طراحی با دست آزاد از مجموعه های معماری
)3طراحی با دست آزاد از فضایی ذهنی که دانشجو با آن تماس دائم داشته مانند اتاق محل زندگی یا تحصیل در حال یا گذشته.
در این تمرینها صحت تناسبات، نشان دادن عمق فضا و برجستگی احجام مد نظر بوده است.
)4شناسایی ارتباط معماری با محیط اطراف و در مجموعه شهری (معماری شهری) که از شناسایی یک بنا فراتر رفته و رابطه بنا را
با محوطه و همچنین با بنایی دیگر یا با سایر بناها مورد تحلیل و بیان تصویری قرار میدهد (با کمک دیاگرام های دوبعدی ،
پرسپکتیوهایی در سکانس های متوالی به روش گوردون کالن و عکاسی تحلیلی)

2022-12-31_11-05-32.jpg

2022-12-31_11-04-11.jpg

2022-12-31_11-02-55.jpg