اساتید دانشکده

علی اصغر مروت

علی اصغر مروت

علی اصغر مروت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با هنر در تاریخ 2 2815094 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آشنائی با هنر در تاریخ 2 2814039 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
هیدگر 2814159 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
هنر و تمدن اسلامی2 2814190 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آشنایی با هنر در تاریخ 1 2815093 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آشنائی با هنر در تاریخ 2 2814039 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
هگل 2814158 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هنر و تمدن اسلامی1 2814189 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هنر و تمدن اسلامی 2815095 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هنر و زیبایی در فلسفه های پراگماتیسم 2814262 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آشنایی با هنر در تاریخ 1 2815093 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آشنائی با هنر در تاریخ 1 2814038 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حکمت هنر اسلامی 2814123 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
هنر و تمدن اسلامی2 2814190 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
هنر و زیبایی در فلسفه های تحلیلی 2814253 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هنر و زیبایی در مکاتب مشاء و اشراق 2814249 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 16 نتیجه
از 1