اساتید دانشکده

محمدرضا عراقچیان

محمدرضا عراقچیان

محمدرضا عراقچیان   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان 1 2813064 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی مهندسی زلزله در معماری 2813259 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مقررات ملی ساختمان 2813215 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روش تولید صنعتی ساختمان 2813264 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ساختمان2 2813206 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سیستمهای ساختمانی پیشرفته 2813254 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کارآموزی معماری 2813226 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
مراتب اجرایی ساختمان 2813245 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 16:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تنظیم شرایط محیطی 2813055 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حقوق معماری ارشد 2813246 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ساختمان 1 2813064 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سیستم های ساختمانی 2813208 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی فنی 2813076 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی فنی 2813076 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
مبانی مهندسی زلزله در معماری 2813259 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مصالح ساختمان 2813204 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تنظیم شرایط محیطی 2813055 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ساختمان 2 و گزارش کارگاه 2813065 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سیستمهای ساختمانی پیشرفته 2813254 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طرح معماری ارشد(1) 2813237 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2