اساتید دانشکده

بشیر پوروقار

بشیر پوروقار

بشیر پوروقار   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 01 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته پنج شنبه (15:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی گرافیک محیطی و شهری 2814209 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی گرافیک محیطی و شهری 2814209 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی نشانه 2814198 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی نشانه 2814198 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 2814192 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 2814192 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی نشانه 2814107 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی نشانه 2814107 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
تجزیه وتحلیل هنر های بصری 2 2814104 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی پوستر 2814108 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی پوستر 2814108 4 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی نشانه 2814107 4 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی نشانه 2814107 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2