اساتید دانشکده

داود میرزایی

داود میرزایی

داود میرزایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ عمومی نقاشی(1) 2815097 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تاریخ عمومی نقاشی(3) 2815099 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تجربه تجسمی(1) 2815123 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1402
تجربه تجسمی(1) 2815123 3 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1402
جامعه شناسی 2814259 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
زبان تخصصی 2814258 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
زیبایی و هنر از منظر اندیشه پست مدرن 2814164 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
هنر و زیبایی در فلسفه های پست مدرن 2814254 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
تاریخ عمومی نقاشی(2) 2815098 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تاریخ عمومی نقاشی(4) 2815100 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تجربه تجسمی(2) 2815124 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1401
تجربه تجسمی(2) 2815124 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1401
حجم 2815118 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1401
رویکردهای فلسفی به گونه های هنری در نقاشی، ادبیات و..... 2814260 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی هنر از منظر سنت گرایان 2814163 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تاریخ عمومی نقاشی(1) 2815097 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تاریخ عمومی نقاشی(3) 2815099 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
جامعه شناسی 2814259 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
زیبایی و هنر از منظر اندیشه پست مدرن 2814164 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه حجم و گرافیک 2814191 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2