اساتید دانشکده

داود میرزایی

داود میرزایی

داود میرزایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ عمومی نقاشی(2) 2815098 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تاریخ عمومی نقاشی(4) 2815100 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تجربه تجسمی(2) 2815124 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
تجربه تجسمی(2) 2815124 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
حجم 2815118 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1400
حجم 2815118 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1400
تاریخ عمومی نقاشی(1) 2815097 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تاریخ عمومی نقاشی(3) 2815099 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تجریه تجسمی(1) 2815123 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
جامعه شناسی هنر 2814227 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
رویکردهای فلسفی به گونه های هنری در نقاشی، ادبیات و..... 2814260 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارگاه حجم و گرافیک 2814191 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه حجم و گرافیک 2814191 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 13 نتیجه
از 1