اساتید دانشکده

حمید رضا چتربحر

حمید رضا چتربحر

حمید رضا چتربحر   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
صفحه آرایی 2(صفحه آرایی پیشرفته) 2814229 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1400
صفحه آرایی 2(صفحه آرایی پیشرفته) 2814229 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی حروف و تایپوگرافی(حروف نگاری)1 2814196 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی برای فضای مجازی 2814112 4 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی پوستر 2814108 4 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
خوشنویسی و گرافیک حروف 1 2814194 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
خوشنویسی و گرافیک حروف 1 2814194 3 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
روانشناسی خلاقیت 2814124 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی پوستر 2814108 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی قلم فارسی 2814094 2 02 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی قلم فارسی 2814094 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایران 2814060 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
صفحه آرایی (1) 2814095 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
صفحه آرایی (1) 2814095 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی برای فضای مجازی 2814112 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2