اساتید دانشکده

فرزاد حمیدی منش

فرزاد حمیدی منش

فرزاد حمیدی منش   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1400
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1400
نرم افزار گرافیک 2 2814200 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نرم افزار گرافیک 2 2814200 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نرم افزار گرافیک 3 2814201 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نرم افزار گرافیک 3 2814201 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
عکاسی دیجیتال 2815125 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1400
عکاسی دیجیتال 2815125 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
عکاسی گرافیک 2 2814216 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
عکاسی گرافیک 2 2814216 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1400
عکاسی مقدماتی 2814214 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1400
عکاسی مقدماتی 2814214 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نرم افزار گرافیک 2 2814200 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نرم افزار گرافیک 2 2814200 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1399
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1399
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نرم افزار گرافیک 3 2814201 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3