اساتید دانشکده

جمشید ملاپور

جمشید ملاپور

جمشید ملاپور   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی(2) 2815092 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقاشی(3) 2815112 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی آناتومی(1) 2815103 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی پایه 2814187 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی و بیان تجسمی (2) 2815075 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی(4) 2815106 3 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی(4) 2815106 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی پیشرفته 2814188 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی پیشرفته 2814188 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
نقاشی(1) 2815110 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
نقاشی(1) 2815110 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی آناتومی(1) 2815103 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی آناتومی(1) 2815103 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی پایه 2814187 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی پایه 2814187 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
نقاشی(2) 2815111 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
نقاشی(2) 2815111 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
تاریخ هنر نقاشی در ایران 2812055 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی پیشرفته 2814188 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی پیشرفته 2814188 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2