اساتید دانشکده

کریم زارعی

کریم زارعی

کریم زارعی   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبرنگ 2815120 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقاشی(1) 2815110 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقاشی(1) 2815110 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقاشی(2) 2815111 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
نقاشی(2) 2815111 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
نقاشی دیواری 2815101 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
آبرنگ 2815120 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
آبرنگ 2815120 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی(2) 2815092 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی(2) 2815092 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
نقاشی سطح یک (3) 2815065 4 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
نقاشی سطح یک (3) 2815065 4 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی(2) 2815092 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1