اساتید دانشکده

یعقوب محمدی فر

یعقوب محمدی فر

یعقوب محمدی فر   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه و شناخت زمین سیمای منطقه قصر شیرین در دوران ساسانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
آنالیز و مطالعه سکه های دوره ی سلوکیان با استفاده از روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتو ایکس کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/02
مطالعه و تحلیل باستان شناسی استقرارهای اشکانی دشت درگز دکتری 1395/01/29
پیمان هاشمی ثابت آنالیز و مطالعه سکه های دوره ی سلوکیان با استفاده از روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتو ایکس کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/02
سکینه اشرافی بررسی روشمند، طبقه بندی و گونه شناسی سفالهای دشت بیرم لارستان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
سعید بابامیرساطحی طبقه بندی و تحلیل سفال تپه پیروشان سنندج کارشناسی ارشد 1395/06/28
ازاده چهاردولی بررسی و آنالیز سکه های باستانی دوره ایلخانی با استفاده از روش XRF کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
حسین حبیبی الگوی استقراری و تحلیل تحولات اجتماعی منطقه آبدانان در دوره ساسانی دکتری دانلود 1396/02/20
مریم خدابنده مطالعه سکه های الیمایی موزه ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
اعظم شهیدی بررسی نقش مایه های مذهبی در سکه های اشکانی کارشناسی ارشد 1394/11/06
خدیجه غلامی طبقه بندی سفال ساسانی دست علامرودشت در لامرد فارس (مطالعه مورد قلعه گلرخ) کارشناسی ارشد 1394/10/27
محمد قنواتی هندیجانی جغرافیای اداری قفقاز جنوبی در دوره سامانی : اران، ارمین ، ویروزان بر اساس کتیبه ها ، سکه شناسی ، مهر نگاری ، نوشته های تاریخی و جغرافیایی با تإکید بر مهرهای اداری دکتری 1397/11/24
ایران دخت ماهی گیر مطالعه ی پایه ستون های مکشوفه از محوطه ده بزان اسدآباد و مقایسه تطبیقی آن با نمونه های مشابه غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
شراره السادات میرصفدری سبک شناسی معماری دوران پارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
شیما مسلمی سفال سلوکی در ایران و بین النهرین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
اسماعیل همتی ازندریانی بررسی و تحلیل مجموعه معماری دست کند ارزانفود ـ همدان دکتری دانلود 1396/11/11
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران 2812127 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم 2812106 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
باستان شناسی دوره تاریخی ایلام 2812101 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
باستانشناسی و هنر عیلام 2812041 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران 2812127 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم 2812106 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
باستان شناسی دوره تاریخی ایلام 2812101 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران 2812127 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم 2812106 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
باستان شناسی دوره تاریخی ایلام 2812101 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی 2812135 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین 2812136 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1