اساتید دانشکده

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی تبلیغات 2814111 4 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی هویت سازمانی 2814206 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی هویت سازمانی 2814206 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
گرافیک و تبلیغات 2814231 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1400
گرافیک و تبلیغات 2814231 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1400
صفحه آرایی1 (اصول و مبانی صفحه آرایی) 2814202 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
صفحه آرایی1 (اصول و مبانی صفحه آرایی) 2814202 3 04 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
صفحه آرایی1 (اصول و مبانی صفحه آرایی) 2814202 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
صفحه آرایی1 (اصول و مبانی صفحه آرایی) 2814202 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی هویت بصری 2814113 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری 2814217 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی تبلیغات 2814111 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی تبلیغات 2814111 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1399
تجزیه وتحلیل و نقد آثار تجسمی 2815023 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
رنگ و ترکیب بندی در هنر های تصویری 2814105 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
طراحی هویت بصری 2814113 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی و بسته بندی 2814115 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی و بسته بندی 2814115 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
صفحه آرایی (2) 2814096 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
صفحه آرایی (2) 2814096 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2