اساتید دانشکده

مهدی پرستار شهری

مهدی پرستار شهری

مهدی پرستار شهری   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
استفاده از نقاشی ایرانی در آموزش تصویرسازی به دانش آموزان متوسطه اول به منظور افزایش خلاقیت بصری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی(6) 2815108 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی پیشرفته 2814188 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقاشی(4) 2815113 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
نقاشی و نقاشان معاصر 2815141 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
نقاشی(3) 2815112 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
نقاشی(3) 2815112 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی سطح دو (3) 2815062 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
طراحی سطح دو (3) 2815062 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1399
نقاشی و نقاشان معاصر 2815141 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طراحی(2) 2815092 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1