اساتید دانشکده

علی سلمانی

علی سلمانی

علی سلمانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنائی با هنر در تاریخ 1 2814038 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجزیه وتحلیل و نقد آثار تجسمی 2815023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زبان تخصصی 2814258 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی زیبایی و هنر در حکمت و عرفان اسلامی 2814161 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
انسان، طبیعت، طراحی 2815137 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تجزیه و تحلیل آثار نقاشی 2815102 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تجزیه وتحلیل ونقد آثار هنرهای تجسمی 2814035 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی حکمی هنر اسلامی 2814137 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی فلسفی زیباشناسی(2) کانت تا هایدگر 2814252 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حکمت هنر اسلامی 2815066 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی زیبایی و هنر در حکمت و عرفان اسلامی 2814161 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبانی فلسفه زیباشناسی(1) از افلاطون تا رنسانس 2814248 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ هنر جهان 2815029 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری (1) 2814055 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری 2814217 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
کانت 2814157 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی حکمی هنر اسلامی 2814137 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی زیبایی شناسی2(از رنسانس تا کانت) 2814132 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حکمت هنر اسلامی 2815066 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حکمت هنر اسلامی 2814123 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2