اساتید دانشکده

علی سلمانی

علی سلمانی

علی سلمانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری 2814217 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حکمت هنر و فن آوری در معماری 2813260 2 01 هرهفته دوشنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کانت 2814157 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی حکمی هنر اسلامی 2814137 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی فلسفی زیباشناسی(2) کانت تا هایدگر 2814252 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تجزیه وتحلیل ونقد آثار هنرهای تجسمی 2814035 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
حکمت و هنر اسلامی 2815143 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روش تحقیق در هنرهای تجسمی 2815127 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مبانی زیبایی و هنر در حکمت و عرفان اسلامی 2814161 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مبانی فلسفه زیباشناسی(1) از افلاطون تا رنسانس 2814248 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
هنر نزد سنت گرایان 2814139 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
انسان، طبیعت، طراحی 2815137 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تجزیه وتحلیل ونقد آثار هنرهای تجسمی 2814035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حکمت هنر و فن آوری در معماری 2813260 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کانت 2814157 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی هنر از منظر سنت گرایان 2814163 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آشنائی با هنر در تاریخ 1 2814038 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجزیه وتحلیل و نقد آثار تجسمی 2815023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی 2814258 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی زیبایی و هنر در حکمت و عرفان اسلامی 2814161 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3