دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی مناطق همجوار(هند،آسیای صغیر،آسیای میانه،یونان و روم)

نام درس بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی مناطق همجوار(هند،آسیای صغیر،آسیای میانه،یونان و روم)
کد درس 2812137
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز