جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "حسن رمضانی"

23 Sep 2016
کد خبر : 6338714
تعداد بازدید : 195

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "حسن رمضانی" با موضوع"رویکرد باستان شناختی برخاستگاه یکجانشینی و تغییر در شیوه معیشتی در دوره نوسنگی با تاکید بر شمال غرب کرمانشاه"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "حسن رمضانی" با موضوع"رویکرد باستان شناختی برخاستگاه یکجانشینی و تغییر در شیوه معیشتی در دوره نوسنگی با تاکید بر شمال غرب کرمانشاه"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   پیش از تاریخ

استاد راهنما:     دکتر عباس مترجم

     استاد مشاور:      دکتر امیر ساعد موچشی 

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر علی بیننده

            ناظر:     دکتر مریم محمدی     

تاریخ دفاع:  95/07/05     ساعت: 08 تا 10

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری