جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای مرتضی گواهی

28 Sep 2015
کد خبر : 6339460
تعداد بازدید : 127

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای مرتضی گواهی با عنوان :"ارتقاء سطح کیفیت فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد قلمروپایی"

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای مرتضی گواهی با عنوان :"ارتقاء سطح کیفیت فضاهای باز مجتمع های مسکونی با رویکرد قلمروپایی"