دفاع پایان نامه دکتری خانم شهرزاد پرتو با عنوان "تبیین ارتباط بین ویژگی فضای باز عمومی و فعالیت بدنی"

دفاع پایان نامه دکتری خانم شهرزاد پرتو

18 02 2020 06:01
کد خبر : 6336804
تعداد بازدید : 116

دفاع پایان نامه دکتری  خانم شهرزاد پرتو

دفاع پایان نامه دکتری خانم شهرزاد پرتو با عنوان "تبیین ارتباط بین ویژگی فضای باز عمومی و فعالیت بدنی"

رشته: طراحی شهری 

دانشجو: خانم شهرزاد پرتو

استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد کریمی مشاور و آقای دکتر محمد سعید ایزدی

داور داخلی: آقای دکتر حسن سجادزاده

داوران خارجی: خانم دکتر آزاده لک  استادیار دانشگاه شهید بهشتی - آقای دکتر حسین بحرینی استاد دانشگاه تهران 

تاریخ و ساعت دفاع: 98/11/30 ساعت 10:30 

مکان: سالن جلسات دانشکده هنر و معماری