اساتید دانشکده

مجید حیدری دلگرم

change-logo

مجید حیدری دلگرم   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مرمت و حفاظت 2813224 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طراحی معماری 1 2813187 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
معماری اسلامی 1 2813198 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آشنایی با مرمت ابنیه 2813073 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بیان معماری 3 2813218 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
بیان معماری 3 2813218 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه معماری و ساخت 2813227 2 02 هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه معماری و ساخت 2813227 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
معماری اسلامی 2 2813199 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حکمت هنر و فن آوری در معماری 2813260 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (08:00 - 09:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (09:00 - 11:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (08:00 - 09:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (09:00 - 11:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی معماری 1 2813187 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
معماری اسلامی 1 2813198 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آشنایی با مرمت ابنیه 2813073 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1399/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آشنایی با معماری اسلامی 2813052 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بیان معماری 3 2813218 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
بیان معماری 3 2813218 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
کارگاه معماری و ساخت 2813227 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح معماری 1 2813068 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 20:00) 1399/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری2 2813220 5 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 14:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
آشنایی با مرمت ابنیه 2813073 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2